Vấn đề nước Đắk Nông: Thực trạng và cảnh báo

06/10/2023

Ngày xuất bản: 06/10/2023

Tác giả: Lê Thị Thu Hiền (chủ biên), Lưu Thế Anh, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Bình, Kiều Quốc Lập, Phạm Hà Linh, Đỗ Văn Thanh, Hoàng Lưu Thu Thủy

Tóm tắt:

Cuốn sách cung cấp cho độc giả thông tin về: - Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông; - Nguồn tài nguyên nước và sự chi phối của nước trong tự nhiên và hoạt động sản xuất thông qua các chỉ số đặc trưng về hạn khí tượng, hạn thủy văn và hạn nông nghiệp trong vòng 40 năm qua.


Nội dung chi tiết:

Nội dung cuốn sách bao gồm 4 chương:

  • Chương 1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông
  • Chương 2. Một số đặc trưng hạn khí tượng và hạn thủy văn tỉnh Đắk Nông
  • Chương 3. Đặc trưng hạn nông nghiệp tỉnh Đắk Nông
  • Chương 4. Nhu cầu sử dụng nước cho các ngành kinh tế

Cuốn sách được trình bày trong khổ 16 x 24 cm dày 500 trang do NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ phát hành. In và nộp lưu chiểu quý IV/2021. ISBN 978-604-9988-77-6.

Liên kết website khác