Ban lãnh đạo viện

Ban lãnh đạo Viện Địa lý đương nhiệm:

PGS.TS.NCVCC. Đào Đình Châm 

Viện trưởng từ tháng 8/2016

 

TS.NCVCC. Nguyễn Mạnh Hà

Phó Viện trưởng từ tháng 6/2020

 

TS.NCVC. Nguyễn Thanh Hoàn

Phó Viện trưởng từ tháng 6/2020


     Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số 206/QĐ-VHL ngày 25/02/2013 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), ngày 03/5/2019 tại cuộc họp giữa Ban lãnh đạo Viện, Lãnh đạo phòng Quản lý Tổng hợp, Viện trưởng Viện Địa lý đã phân công trách nhiệm của Ban lãnh đạo Viện như sau:

  • 1. Viện trưởng Đào Đình Châm: Chủ tài khoản; Lãnh đạo quản lý toàn diện các mặt của Viện Địa lý theo chức năng, nhiệm vụ của Viện; lãnh đạo, giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Viện trưởng được Viện Hàn lâm quy định; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Viện Hàn lâm về toàn bộ hoạt động của Viện Địa lý; trực tiếp lãnh đạo lĩnh vực công tác: Tổ chức - Cán bộ, Thi đua - Khen thưởng, Chiến lược và quy hoạch phát triển, công tác Đào tạo sau đại học, Tài chính kế toán.
  • 2. Phó Viện trưởng Nguyễn Mạnh Hà: Giúp Viện trưởng phụ trách công tác: Đài trạm, Công sản, các lĩnh vực ứng dụng và triển khai công nghệ, hợp tác với bộ, ngành, địa phương và Thư viện; thực hiện một số nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao; chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được Viện trưởng phân công.
  • 3. Phó Viện trưởng Nguyễn Thanh Hoàn: Giúp Viện trưởng phụ trách công tác: Kế hoạch Hoạt động Khoa học, Hợp tác quốc tế, Hành chính và Thông tin - Xuất bản, thực hiện một số nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao; chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được Viện trưởng phân công.
Liên kết website khác