Công đoàn cơ sở

     Công đoàn Viện Địa lý là Công đoàn cơ sở trực thuộc Công Đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ban chấp hành Công đoàn Viện Địa lý được bầu thông qua Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 5 năm. Theo Quyết dịnh số 79/QĐ-CĐVHL ngày 20 tháng 6 năm 2017 về việc công nhận Ban Chấp hành Công đoàn Viện Địa lý nhiệm kỳ 2017-2022 của Ban thường vụ Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở Viện Địa lý nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các thành viên:

Chủ tịch: TS. Lê Văn Hương

Phó chủ tịch: TS. Vũ Anh Tài

Các ủy viên: TS. Nguyễn Văn Hồng, ThS. Nguyễn Thị Huế và ThS. Trần Thị Ngọc Ánh

Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở Viện Địa lý nhiệm kỳ 2017-2022

     Theo sự phân công của BCH, vai trò của các thành viên trong BCH như sau:

  • Chủ tịch - TS. Lê Văn Hương - có vai trò phụ trách và chịu trách nhiệm chung của cả BCH;
  • Phó Chủ tịch - TS. Vũ Anh Tài -  phụ trách các hoạt động văn hóa, thể thao, sự kiện và thay Chủ tịch giải quyết một số nhiệm vụ trong trường hợp Chủ tịch bận công tác khác;
  • Các ủy viên khác:
  1. ThS. Trần Thị Ngọc Ánh - phụ trách ban Nữ công và Tài chính;
  2. ThS. Nguyễn Thị Huế - phụ trách các công việc hành chính, văn thư;
  3. TS. Nguyễn Văn Hồng - Chủ nhiệm ban kiểm tra, hỗ trợ các hoạt động văn hóa, thể thao;

     Ban kiểm tra Công đoàn cơ sở Viện Địa lý nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các ông bà:

  • ThS. Nguyễn Văn Hồng, chủ nhiệm Ban kiểm tra, Ủy viên BCH Công đoàn.
  • ThS. Hồ Lệ Thu, ủy viên Ban kiểm tra.
  • ThS. Nguyễn Thu Nhung, ủy viên Ban kiểm tra.

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Viện Địa lý qua các thời kỳ

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Viện Địa lý nhiệm kỳ 2012-2017

 

 

Chủ tịch
TS. Uông Đình Khanh
Phó Chủ tịch
TS. Lê Văn Hương
 
Ủy viên
Trần Thị Hằng Nga
Uỷ viên
Nguyễn Thị Huế
Ủy viên
Trần Thị Ngọc ÁnhBan chấp hành Công đoàn cơ sở Viện Địa lý nhiệm kỳ 2010-2012

 

 
Chủ tịch
TS. Nguyễn Thảo Hương
Phó Chủ tịch
TS. Uông Đình Khanh
 
Ủy viên
Trần Thị Hằng Nga
Uỷ viên
Nguyễn Thị Diệu Trinh
Ủy viên
Trần Thị Ngọc ÁnhBan chấp hành Công đoàn cơ sở Viện Địa lý nhiệm kỳ 2008-2010

 

   
Chủ tịch
TS. Mai Trọng Thông
Phó Chủ tịch
TS. Nguyễn Thị Thảo Hương
     
Ủy viên
Trần Thị Hằng Nga
Uỷ viên
TS. Uông Đình Khanh
Ủy viên
Nguyễn Thị Diệu Trinh

 

 

Liên kết website khác