Thủ tục Đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên

16/12/2016 03:58

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Khoa học và Công nghệ số 21/2000/QH10 ngày 09/06/2000;

- Nghị định số 122/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/10/2003 về việc thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia;

- Thông tư liên tịch số 129/2007/TTLT/BTC-BKHCN của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 02/11/2007 hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia;

- Quyết định số 03/QĐ-HĐQLQ của Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia ngày 24/12/2008 về việc tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ.

II. Thủ tục Đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên

a. Trình tự thực hiện:

- Hàng năm, Quỹ công bố các hướng nghiên cứu cơ bản trong các ngành khoa học được Quỹ tài trợ và hướng dẫn về điều kiện, thủ tục có liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng (trang thông tin điện tử của Quỹ và của Bộ Khoa học và Công nghệ; Báo Khoa học và Phát triển và các phương tiện thông tin khác).

- Tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân nhà khoa học nộp hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên cho Quỹ.

- Quỹ tiếp nhận và tổ chức đánh giá xét chọn hồ sơ.

- Quỹ thông báo Quyết định tài trợ đối với hồ sơ được chấp nhận tài trợ.

b. Cách thức thực hiện:

Gửi hồ sơ trực tiếp tại Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia hoặc qua đường bưu điện.

 c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đăng ký thực hiện đề tài (Mẫu M1 và M1e);

+ Thuyết minh đề cương nghiên cứu (Mẫu M2 và M2e);

+ Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và từng thành viên nhóm nghiên cứu cùng với các tài liệu chứng minh thành tích nghiên cứu (Mẫu M3 và M3e);

+ Tài liệu liên quan khác theo yêu cầu của Quỹ.

Số lượng hồ sơ: 4 bộ (3 bộ tiếng Việt, 1 bộ tiếng Anh).
Lưu ý:

- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ được lập theo các biểu mẫu; có xác nhận của tổ chức chủ trì hoặc bảo trợ và được nộp đúng thời hạn theo thông báo của Quỹ.

- Hồ sơ điện tử gửi cho Quỹ thông qua đĩa CD hoặc USB; hồ sơ điện tử không được đặt mật khẩu.

d. Thời hạn giải quyết: Trong vòng 6 tháng kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức khoa học và công nghệ có chức năng nghiên cứu cơ bản, cá nhân nhà khoa học là công dân Việt Nam tham gia nghiên cứu cơ bản trong các lĩnh vực khoa học;

- Tổ chức khoa học và công nghệ, nhà khoa học nước ngoài tham gia hợp tác nghiên cứu với tổ chức, cá nhân nhà khoa học Việt Nam.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan điều hành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.
 
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định tài trợ.

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Điều kiện đối với chủ nhiệm đề tài:

+ Có chuyên môn phù hợp, đang làm công tác nghiên cứu tại một tổ chức khoa học và công nghệ. Trường hợp chủ nhiệm đề tài không thuộc một tổ chức khoa học và công nghệ nào, phải được một tổ chức khoa học và công nghệ chuyên ngành có uy tín trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp bảo trợ và chấp nhận làm tổ chức chủ trì.

+ Có năng lực nghiên cứu đáp ứng yêu cầu của đề tài: Có học vị tiến sỹ hoặc học hàm phó giáo sư, giáo sư; có kết quả nghiên cứu chuyên ngành phù hợp được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế uy tín (các tạp chí do Viện thông tin khoa học quốc tế ISI xếp hạng) trong khoảng thời gian 05 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

+ Không vi phạm các điều kiện đăng ký chủ trì đề tài theo quy định tại khoản 5, Điều 19 Quyết định số 03/QĐ-HĐQLQ ngày 24/12/2008.

- Điều kiện đối với thành viên nhóm nghiên cứu:

+ Thành viên nhóm nghiên cứu đề tài phải có chuyên môn, trình độ, kỹ năng phù hợp với nội dung nghiên cứu của đề tài; nghiên cứu sinh tham gia nghiên cứu đề tài phải có nội dung luận án phù hợp đề tài.
 
Toàn văn Thủ tục hành chính
 
Liên kết website khác