Thủ tục Đăng ký đề nghị tài trợ công bố công trình khoa học

16/12/2016 04:12

 l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Khoa học công nghệ số 21/2000/QH10 ngày 09/06/2000;

- Nghị định số 122/2003/NĐ-CP của chính phủ ngày 22/10/2003 về việc thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia;

- Thông tư liên tịch số 129/2007/TTLT/BTC-BKHCN của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 02/11/2007 hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia;

- Quyết định số 03/QĐ-HĐQLQ của Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia ngày 15/06/2009 quy định tài trợ hỗ trợ nghiên cứu khoa học.

II. Thủ tục Đăng ký đề nghị tài trợ công bố công trình khoa học

a. Trình tự thực hiện:

- Nhà khoa học nộp hồ sơ đăng ký đề nghị tài trợ công bố công trình khoa học cho Quỹ.

- Quỹ tiếp nhận và tổ chức đánh giá xét chọn hồ sơ.

- Quỹ thông báo Quyết định tài trợ trực tiếp cho cá nhân có hồ sơ được chấp nhận tài trợ.

b. Cách thức thực hiện:

Gửi hồ sơ trực tiếp tại Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia hoặc qua đường bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- 01 đơn đề nghị tài trợ;

- 01 bản thảo công trình khoa học;

- 01 Giấy xác nhận của Ban biên tập tạp chí quốc tế chấp thuận đăng tải công trình khoa học hoặc Giấy xác nhận đồng ý cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của cơ quan có thẩm quyền;

- Đối với đề nghị tài trợ xuất bản sách chuyên khảo là kết quả của đề tài, dự án khoa học và công nghệ thì phải có 01 Giấy xác nhận về công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế có uy tín, hoặc bằng sáng chế, hoặc kết quả đánh giá nghiệm thu chính thức đạt mức xuất sắc của Hội đồng khoa học;

- Các chứng từ chi trả phí công bố công trình khoa học (trường hợp nhà khoa học đã tự chi trả các chi phí công bố kết quả nghiên cứu);

- Lý lịch khoa học của tác giả, tập thể tác giả.

 d. Thời hạn giải quyết: Trong vòng 3 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Công dân Việt Nam đang làm công tác nghiên cứu khoa học tại một tổ chức khoa học và công nghệ của Việt Nam.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan điều hành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định tài trợ.

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị tài trợ (đang xây dựng).

- Lý lịch khoa học của tác giả, tập thể tác giả (đang xây dựng).

 k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia xem xét, tài trợ công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín; đăng ký quyền sở hữu trí tuệ; xuất bản công trình khoa học có giá trị cao về khoa học và thực tiễn, là kết quả của đề tài/dự án do Quỹ hoặc nguồn ngân sách khác của Nhà nước tài trợ.

- Quỹ không tiến hành xem xét các hồ sơ đề nghị tài trợ của tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định quản lý của Quỹ, vi phạm các quy định của pháp luật có liên quan.
Liên kết website khác