Kiểm điểm của BCH Công đoàn cơ sở Viện Địa lý nhiệm kỳ 2012-2017

30/05/2017 12:59


 

CÔNG ĐOÀN VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN
CÔNG ĐOÀN VIỆN ĐỊA LÝ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

----------------000--------------
 


KIỂM ĐIỂM BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN VIỆN ĐỊA LÝ
Nhiệm kỳ 2012 - 2017

 
BCH Công đoàn gồm 5 người, phân công như sau: Chủ tịch phụ trách chung và công tác tổ chức; Phó Chủ tịch phụ trách công tác khoa học và  phong trào văn nghệ, thể thao; 01 Ủy viên phụ trách công tác kiểm tra công đoàn kiêm công tác nữ công và vì sự tiến bộ của phụ nữ ;  01 Ủy viên phụ trách công tác tài chính và 01 ủy viên làm công tác bán chuyên trách công đoàn.

 Các thành viên trong BCH Công đoàn đoàn kết, hoạt động một cách tích cực, tự giác, có trách nhiệm cao, hoàn thành tốt các phần việc mà mình được phân công phụ trách. Tuy nhiên, trong công tác các thành viên luôn kết hợp và hỗ trợ nhau để công tác chung đạt hiệu quả tốt nhất.


BCH Công đoàn cơ sở Viện Địa lý nhiệm kỳ 2012-2017 từ chức tại Đại hội ngày 26/5/2017

Mọi vấn đề thuộc hoạt động công đoàn đều được đưa ra BCH trao đổi, thảo luận và đi đến quyết định. Thực hiện tốt, kịp thời các chủ trương, chính sách, chỉ thị của Công đoàn cấp trên, của đơn vị. BCH Công đoàn luôn xác định hoạt động của công tác công đoàn phải phối hợp trên tinh thần dân chủ, công khai với Chi ủy, Lãnh đạo chính quyền để đóng góp và giải quyết kịp thời mọi công việc của đơn vị. Chính vì vậy, vai trò của tổ chức công đoàn trong đơn vị đã được khẳng định và các nhiệm vụ của công tác công đoàn như: động viên thi đua, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ viên chức, thực hiện công tác xã hội, công tác thanh tra, kiểm tra nhìn chung được thực hiện tốt và nghiêm túc.

Sinh hoạt của BCH Công đoàn cơ bản được thực hiện theo quy định. Tuy vậy do đặc thù công tác chuyên môn của đơn vị hay đi thực địa nên quy định này đôi khi chưa được thực hiện đầy đủ. Tuy nhiên BCH Công đoàn khi có công việc đột xuất đã kịp họp để giải quyết công việc.

Do đặc thù là đơn vị nghiên cứu khoa học và hạn chế kinh phí nên mặc dù BCH đã có nhiều cố gắng để đưa công tác công đoàn thành một phong trào quần chúng rộng rãi trong cơ quan, song nhìn chung công tác công đoàn chỉ hạn chế trong việc thực hiện các chủ trương, chỉ thị của Công đoàn cấp trên, chưa đưa các hoạt động của Công đoàn thành các hoạt động phổ biến, thu hút toàn bộ cán bộ viên chức tham gia.
                                                            Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2017
                                                                           TM. BCH CÔNG ĐOÀN
                                                                                     Chủ tịch
 
            Uông Đình Khanh

 
Liên kết website khác