Kết quả thực hiện Dự án Điều tra cơ bản “Điều tra, xây dựng mẫu phản xạ phổ của một số đối tượng đại diện và nhiệt độ bề mặt khu vực đồng bằng Bắc Bộ”

11/01/2022 11:59

1.

Tên dự án: “Điều tra, xây dựng mẫu phản xạ phổ của một số đối tượng đại diện và nhiệt độ bề mặt khu vực đồng bằng Bắc Bộ

      Mã số dự án: UQĐTCB.02/19-20

2.

Thuộc chương trình: Nhiệm vụ ĐTCB

Mã số hướng:

3.

Đơn vị chủ trì: Viện Địa lý

 

4.

Chủ nhiệm dự án: ThS. Nguyễn Văn Dũng

 

5.

Thời gian thực hiện:  1/2019-12/2020

 

6.

Kinh phí:1 tỷ đồng

 

7.

Mục tiêu dự án:

(1) Xây dựng thư viện phản xạ phổ các đối tượng lớp phủ chính vùng đồng bằng Bắc Bộ;

(2) Xây dựng cơ sở dữ liệu nhiệt độ bề mặt từ ô kiểm định Cồn Vành

8.

Các kết quả chính của dự án:

 

-

Về khoa học:

(1) Đề tài đã tổng quan về phương pháp xây dựng thư viện phổ phản xạ các đối tượng lớp phủ chính phục vụ kiểm định và hiệu chỉnh ảnh vệ tinh; Cơ sở xây dựng mẫu nhiệt độ bề mặt; Cơ sở xây dựng mẫu phản xạ góc;

(2) Đề tài đã tổ chức đo phổ và chuẩn hóa dữ liệu phổ ngoài hiện trường bằng máy bay không người lái và thiết bị đo phổ cầm tay;

(3) Đề tài đã xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu phục vụ việc thu thập, lưu trữ và công bố dữ liệu đo phản xạ phổ và dữ liệu nhiệt độ bề mặt của các trạm đo;

(4) Đề tài đã thu thập, xử lý ảnh vệ tinh đa phổ, ảnh nhiệt và ảnh radar;

(5) Đề tài đã thử nghiệm kiểm định, hiệu chỉnh ảnh vệ tinh quang học đa phổ bằng dữ liệu phản xạ phổ đo được và bãi kiểm định;

(6) Đề tài đã thử nghiệm kiểm định, hiệu chỉnh ảnh vệ tinh nhiệt bằng dữ liệu đo nhiệt bề mặt từ các trạm quan trắc tự động;

(7) Đề tài đã thử nghiệm kiểm định, hiệu chỉnh ảnh vệ tinh radar bằng thiết bị phản xạ góc đặt tại bãi kiểm định đã được xây dựng;

(8) Đề tài đang viết báo công bố kết quả kiểm định, hiệu chỉnh ảnh vệ tinh và giới thiệu về bộ cơ sở dữ liệu đến cộng đồng các nhà khoa học;

(9) Đề tài đã xây dựng bộ dữ liệu và công bố dữ liệu trên Website của Viện Địa lý;

(10) Đang làm đơn gia hạn 1 năm và dự kiến kết thúc trong năm 2021

-

Về ứng dụng:

9.

Những đóng góp mới của dự án:                    

10.

Sản phẩm cụ thể giao nộp

  • Bộ dữ liệu về ảnh vệ tinh đã hiệu chỉnh và kiểm định bao gồm: ảnh vệ tinh quang học Landsat 8 OLI, ảnh vệ tinh nhiệt, ảnh radar
  • Dữ liệu phổ phản xạ của cây lúa và một số cây hoa màu

11.

Địa chỉ đã áp dụng, hoặc đề nghị áp dụng (nếu có):

12.

Kiến nghị của chủ nhiệm dự án (nếu có):

 

 

Sản phẩm của dự án

https://www.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?url=https%3A%2F%2F118.70.185.249%3A1234%2Farcgis%2Frest%2Fservices%2FDTCB%2FDTCB%2FMapServer&fbclid=IwAR2i8Agh5wUcLfhszht6SqQar36m_RYaZm01wbGzfXAxdFpu6rx_JbZfhDY

Liên kết website khác