Hướng dẫn số 75-HD/TW và các đề cương tuyên truyền

10/01/2019 11:59

Kính gửi: Các đảng ủy, chi ủy trực thuộc

Thực hiện Công văn số 456-CV/BTG ngày 07/12/2018 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc sao gửi Hướng dẫn số 75-HD/TW và các đề cương tuyên truyền, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sao gửi các đảng ủy, chi ủy trực thuộc:

1. Hướng dẫn số 75-HD/TW ngày 03/12/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019.

2. Công văn số 5586-CV/TW ngày 04/12/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương kèm theo Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

3. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 - 07/01/2019).

Đề nghị các cấp ủy trực thuộc triển khai, tuyên truyền theo các văn bản nêu trên đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội./.

Toàn văn Hướng dẫn có thể được tải về tại đây.

 

Liên kết website khác