Dữ liệu Land Cover độ phân giải 10 mét

30/03/2022 11:59

Bản đồ lớp phủ bề mặt Trái đất có độ phân giải cao, chính xác, cập nhật và miễn phí là rất quan trọng. Những dữ liệu này nâng cao hiểu biết về các vấn đề quan trọng như an ninh lương thực, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt và quy hoạch quản lý tài nguyên. Ngoài ra, các cơ quan tài nguyên của chính phủ các quốc gia sử dụng nguồn dữ liệu này làm cơ sở để tìm hiểu xu hướng biến đổi của tài nguyên, từ đó xác định các ưu tiên quy hoạch đất đai và là cơ sở phân bổ ngân sách.

Hiện này, dữ liệu lớp phủ bề mặt Trái đất từ năm 2017-2021 đã được ESRI cho phép tải về miễn phí.

Chi tiết về lớp dữ liệu này có thể được tìm thấy tại đường dẫn:

https://livingatlas.arcgis.com/landcover

Nguồn: ESRI

Liên kết website khác