Nghiên cứu, đánh giá các yếu tố môi trường nền các huyện ven biển phục vụ thành lập mạng lưới quan trắc định kỳ và thường xuyên tại hai trạm quan trắc địa lý- môi trường Đồng Hới (Quảng Bình) và Cồn Vành (Thái Bình)

Mã đề tài : VAST05.04/13-14

Thể loại: Khoa học Trái đất; Mã số hướng: VAST05

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lại Vĩnh Cẩm

Thời gian thực hiện :

Đơn vị thực hiện : Viện Địa lý

Đơn vị quản lý : Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tổng kinh phí : 0 VND

Trạng thái : Đã nghiệm thu

Nội dung :

2. Mục tiêu đề tài:
- Xây dựng cơ sở dữ liệu các yếu tố môi trường nền (đất, nước, không khí, hải văn) khu vực nghiên cứu
- Nghiên cứu, xác định các mặt cắt, mạng lưới quan sát môi trường định kỳ và thường xuyên.
3. Các kết quả chính của đề tài:
a) Về khoa học:
Sơ đồ vị trí mạng lưới quan trắc, mặt cắt thu mẫu các yếu tố môi trường các huyện ven biển Thái Bình và dải ven biển Quảng Bình
Dữ liệu các yếu tố môi trường theo mạng lưới nêu trên ở các huyện ven biển Thái Bình và dải ven biển Quảng Bình
Báo cáo phân tích hiện trạng các yếu tố môi trường ở các huyện ven biển Thái Bình và dải ven biển Quảng Bình
Bản đồ hiện trạng môi trường các huyện ven biển Thái Bình và dải ven biển Quảng Bình tỷ lệ 1/50.000
b) Về ứng dụng:
- Đề tài góp phần hình thành phương pháp luận xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý – tài nguyên – môi trường phục vụ phát triển bền vững các vùng duyên hải ven biển
- Kết quả đề tài góp phần xác định phương hướng, mục tiêu, quy mô vùng sản xuất phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo vệ môi trường của hai tỉnh nói riêng và hai khu vực Bắc miền Trung, đồng bằng Bắc Bộ nói chung, góp phần cải thiện điều kiện sống cho đồng bào vùng ven biển của các khu vực này.
4. Những đóng góp mới của đề tài:
- Thành lập được bản đồ hiện trạng môi trường các huyện ven biển Thái Bình và dải ven biển Quảng Bình tỷ lệ 1/50.000
- Đề tài góp phần hình thành phương pháp luận xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý - tài nguyên- môi trường phục vụ phát triển bền vững các vùng duyên hải ven biển.

Đề tài khác
Liên kết website khác