Nghiên cứu đánh giá tổng hợp các nguồn lực tự nhiên, biến động sử dụng tài nguyên và xác lập các mô hình kinh tế - sinh thái bền vững cho một số vùng địa lý trọng điểm khu vực Tây Nguyên

Mã đề tài : TN3/T03

Thể loại: Chương trình TN3

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TSKH. Phạm Hoàng Hải

Thời gian thực hiện :

Đơn vị thực hiện : Viện Địa lý

Đơn vị quản lý : Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tổng kinh phí : 0 VND

Trạng thái : Đã nghiệm thu

Nội dung :

Mục tiêu của đề tài

Đánh giá được tiềm năng tự nhiên, KT-XH của các vùng địa lý khu vực Tây Nguyên.

Làm rõ thực trạng, KT-XH, biến động sử dụng tài nguyên (đất, nước, rừng) trên các vùng địa lý trọng điểm giai đoạn từ 1986 đến nay.

Đề xuất giải pháp khả thi cho khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên bền vững cho một số vùng địa lý trọng điểm Tây Nguyên.

Có được một số mô hình kinh tế sinh thái bền vững tiêu biểu cho một số vùng địa lý trọng điểm.


Sản phẩm của đề tài

Báo cáo khoa học về cơ sở lý luận và phương pháp luận

Kết quả đánh giá thực trạng, biến động sử dụng tài nguyên (đất, nước, rừng…) và các mâu thuẩn nẩy sinh ở Tây Nguyên và các vùng địa lý trọng điểm

Kết quả đánh giá tổng hợp các nguồn lực tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên và 4 vùng địa lý trọng điểm cho phát triển bền vững các ngành sản xuất lựa chọn

Báo cáo hoạch định không gian sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường cho các vùng địa lý trọng điểm; Các giải pháp khả thi cho khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên và BVMT

Một số mô hình kinh tế - sinh thái bền vững tiêu biểu ở Tây Nguyên và cho các vùng địa lý trọng điểm lựa chọn

Các bản đồ chuyên đề và tổng hợp  tỷ lệ 1/250.000 khu vực Tây Nguyên, 1/100.000 cho các vùng trọng điểm và 1/50.000 - 1/25.000 cho các mô hình

Hệ thống cơ sở dữ liệu GIS sẽ chuyển giao cho địa phương sử dụng: Theo đúng quy định, thông tin chính xác, đầy đủ và có độ tin cậy cao, bố cục tiêu chuẩn, chú giải hợp lý, hình thức đẹp. Tỷ lệ bản đồ: 1/25.000, 1/50.000, 1/100.000 và 1/250.000. Có giá trị sử dụng, có thể cập nhật và chuyển giao cho các địa phương

Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt

Công bố 03 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành quốc gia; 02 trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế; 01 sách chuyên khảo: Luận cứ  khoa học về các mô hình phát triển KT-XH bền vững, đảm bảo an ninh quốc phòng lãnh thổ Tây Nguyên

Đào tạo 02 Thạc sĩ và hỗ trợ đào tạo 02 Tiến sĩ.

 

Đề tài khác
Liên kết website khác