Nghiên cứu biến động mặt nước tự nhiên của Thành phố Hà nội từ năm 1980 đến nay để phục vụ định hướng quy hoạch và đề xuất giải pháp phòng chống ngập lụt

Mã đề tài :

Thể loại: Đề tài hợp tác với địa phương

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Mai Trọng Thông

Thời gian thực hiện :

Đơn vị thực hiện : Viện Địa lý

Đơn vị quản lý : Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Tổng kinh phí : 0 VND

Trạng thái : Đã nghiệm thu

Nội dung :

Mục tiêu đề tài:

- Xác định, đánh giá được hiện trạng và diễn biến mặt nước tự nhiên của Thành phố Hà Nội từ năm 1980 đến nay.
- Đề xuất giải pháp định hướng quy hoạch và phòng chống ngập lụt.

Kết quả đạt được
    
Về khoa học: Kết quả góp phần khẳng định tính ưu việt của phương pháp viễn   thám trong việc xác định nhanh chóng sự biến động mặt nước tự nhiên 9 quận nội thành Hà Nội, tiết kiệm được thời gian, kinh phí và công việc, nhưng vẫn đảm bảo được độ chính xác cao, cần thiết.

Về ứng dụng: Kết quả nghiên cứu biến động mặt nước tự nhiên 9 quận nội thành Hà Nội phục vụ cho các nhà quản lý đề xuất được các giải pháp phòng chống ngập lụt và hiệu quả, đảm bảo sự phát triển cân bằng hệ sinh thái biển bền vững.

Những đóng góp mới:
 - Xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu hiện trạng và diễn biến mặt nước tự nhiên 9 quận nội thành Hà Nội bằng tư liệu viễn tham đa thời gian kết hợp với GIS
- Cơ bản bước đầu đề xuất định hướng được các giải pháp phòng chống ngập lụt của Thành phố Hà Nội.

Sản phẩm
-    Báo cáo xử lý, phân tích kết quả điều tra
-    8 báo cáo chuyên đề
-    Bản đồ nền địa hình tỉ lệ 1: 10.000, 1: 25.000 và 1: 50.000 ở dạng ARCGIS
-    Ảnh vệ tinh qua các thời kỳ  (1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005 và 2010) đã được xử lý về hệ tọa độ VN2000.
-    04 bản đồ chuyên đề (thu thập làm tài liệu tham khảo đã chuyển về Vn2000) tỷ lệ 1/50.000 (Bản đồ đất, bản đồ thảm thực vật, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ lớp phủ)
-    09 bản đồ chuyên đề đã được thành lập: 5 bản đồ hiện trạng mặt nước tự nhiên các năm 1980, 1985, 1990, 1995, 2000 tỷ lệ 1/50.000; 2 bản đồ hiện trạng mặt nước tự nhiên năm 2005, 2010 tỷ lệ 1/10.000; 2 bản đồ diễn biến năm 1980- 2010, 2005-2010 tỷ lệ 1/25.000.
-    Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện đề tài

Biểu đồ biến động diện tích mặt nước tự nhiên khu vực nội thành thành phố Hà Nội trong các giai đoạn từ 1980 - 2010

Địa chỉ ứng dụng: Các kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ phục vụ quản lý vĩ mô của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và giúp cho các cơ quan chuyên ngành của Thành phố để làm cơ sở khoa học trong công tác quy hoạch phòng chống ngập lụt và bảo vệ môi trường.

Đề tài khác
Liên kết website khác