Nghiên cứu, đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng biên giới Việt - Lào (tỉnh Kontum và Attapeu) phục vụ quy hoạch các khu dân cư và phát triển bền vững

Mã đề tài : TN3/T12

Thể loại: Chương trình TN3

Chủ nhiệm đề tài: TS. Đặng Xuân Phong

Thời gian thực hiện :

Đơn vị thực hiện : Viện Địa lý

Đơn vị quản lý : Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tổng kinh phí : 0 VND

Trạng thái : Đã nghiệm thu

Nội dung :

Mục tiêu của đề tài

 

Mục tiêu chung: Ổn định dân cư và phát triển bền vững vùng biên giới Việt Lào.

 

Mục tiêu cụ thể:

 

Làm rõ các đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, kinh tế - xã hội hai tỉnh Kon Tum (Việt Nam) và Attapeu (Lào)

Định hướng quy hoạch phát triển các khu dân cư cho bốn huyện biên giới hai tỉnh

Đề xuất mô hình liên kết phát triển kinh tế xã hội bền vững vùng biên giới hai tỉnh.

 

Sản phẩm của đề tài


Cơ sở dữ liệu GIS tài nguyên tự nhiên tỉnh Kontum và Attapeu và hướng dẫn sử dụng


Báo cáo và bản đồ định hướng quy hoạch phát triển dân cư, tỷ lệ 1/50.000 cho các huyện biên giới thuộc hai tỉnh Kontum, Attapeu


Các mô hình liên kết phát triển kinh tế-xã hội bền vững vùng biên giới


Đào tạo, chuyển giao công nghệ sử dụng  cơ sở dữ liệu GIS cho địa phương


Báo cáo tổng hợp kết quả của đề tài


Công bố 04 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành quốc gia


Đào tạo 02 Thạc sĩ và Hỗ trợ đào tạo 01 Tiến sĩ

Đề tài khác
Liên kết website khác