Nghiên cứu đánh giá các yếu tố thủy thạc dộng lực ảnh hưởng đến các quá trình bồi, xói vùng cửa sông, ven bờ từ Quảng Nam đến Phú Yên trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng

Mã đề tài : KC09.03/16-20

Thể loại: Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế

Chủ nhiệm đề tài: TS. Đào Đình Châm

Thời gian thực hiện :

Đơn vị thực hiện : Viện Địa lý

Đơn vị quản lý : Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tổng kinh phí : 0 VND

Trạng thái : Đã nghiệm thu

Nội dung :

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan trên cơ sở thu thập, hệ thống hóa, phân tích các tài liệu cơ bản đã có liên quan đến đề tài

Nội dung 2: Nghiên cứu điều tra khảo sát các yếu tố thủy, hải văn, địa hình, địa mạo, bùn cát, hiện trạng xói lở - bồi tụ bờ biển

Nội dung 3: Phân tích, đánh giá hiện trạng và yêu cầu phát triển của các ngành KTXH đối với khu vực nghiên cứu

Nội dung 4: Nghiên cứu tác động của hệ thống công trình thủy lợi, thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn đến quá trình xói lở bờ biển, bồi lấp ở khu vực cửa Đại, Quảng Nam

Nội dung 5: Nghiên cứu thiết lập mô hình tính toán, mô phỏng các quá trình thủy động lực, vận chuyển bùn cát

Nội dung 6: Xác định nguyên nhân, cơ chế và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình bồi tụ - xói lở, bồi lấp cửa sông từ Quảng Nam đến Phú Yên

Nội dung 7: Dự báo diễn biến

Nội dung 8: Đề xuất giải pháp

Nội dung 9: Xây dựng bản vẽ thiết kế

Nội dung 10: Xây dựng CSDL tổng hợp


 

Đề tài khác
Liên kết website khác