Tư vấn giám sát độc lập dự án điểm điều tra và kiểm kê rừng tại Bắc Kạn và Hà Tĩnh, thực hiện năm 2012

Mã đề tài :

Thể loại:

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Đình Dương

Thời gian thực hiện :

Đơn vị thực hiện : Viện Địa lý

Đơn vị quản lý : Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tổng kinh phí : 0 VND

Trạng thái : Đã nghiệm thu

Nội dung :

Mục tiêu đề tài: Triển khai các hoạt động giám sát dự án Điểm điều tra, kiểm kê rừng tại hai tỉnh Bắc Kạn và Hà Tĩnh

Kết quả đạt được: Đã giám sát những công việc của Dự án, bao gồm:

a. Nội nghiệp:

- Công tác chuẩn bị số liệu tài liệu đầu vào phục vụ giám sát, bao gồm các loại bản đồ, ảnh,.
- Kiểm tra, giám sát công tác phân tích giải đoán ảnh, điều tra, lấy mẫu, xây dựng bản đồ điều tra rừng.


b. Ngoại nghiệp: Giám sát công tác ngoại nghiệp: Kiểm tra tính chính xác, lô gíc của dữ liệu ngoại nghiệp

c. Giám sát thành quả:
 

- Kiểm tra, giám sát bản đồ thành quả kiểm kê
- Kiểm tra, giám sát công tác lập hồ sơ rừng
- Kiểm tra, giám sát các tài liệu thành quả và phần mềm cơ sở dữ liệu


Sản phẩm: Báo cáo kết quả giám sát và đưa những kiến nghị cho việc thực hiện dự án các năm tiếp theo.

Một số hình ảnh của đề tài:

Đề tài khác
Liên kết website khác