Điều tra đánh giá hiện trạng nguyên nhân suy thoái tài nguyên môi trường đất – nước vùng Thanh – Nghệ - Tĩnh và đề xuất giải pháp khai thác quản lý tổng hợp phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững

Mã đề tài :

Thể loại:

Chủ nhiệm đề tài: TS.NCVCC. Nguyễn Đình Kỳ

Thời gian thực hiện :

Đơn vị thực hiện : Viện Địa lý

Đơn vị quản lý : Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tổng kinh phí : 0 VND

Trạng thái : Đã nghiệm thu

Nội dung :

Mục tiêu đề tài:

- Điều tra đánh giá hiện trạng, nguyên nhân suy thoái tài nguyên - môi trường (TNMT) đất - nước vùng Thanh Hoá - Nghệ An - Hà Tĩnh
- Đề xuất giải pháp khắc phục ngăn ngừa suy thoái, khai thác hợp lý, giải pháp cải tạo - phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững

Kết quả đạt được

Về khoa học:
+ Kết quả của dự án sẽ góp phần phát triển hệ phương pháp luận: tiếp cận đa ngành, tiếp cận kinh tế - sinh thái - môi trường trong quản lý  sử dụng hợp lý tài nguyên đất - nước trên quan điểm phát triển bền vững .
+ Kết quả của dự án đóng góp cơ sở khoa học để qui hoạch phát triển KT-XH, bảo vệ môi trường, hạn chế suy thoái tài nguyên góp phần xoá đói giảm nghèo phát triển KT-XH theo hướng bền vững

Về ứng dụng:
+ Đối với tổ chức chủ trì, kết quả nghiên cứu sẽ góp phần nâng cao năng lực khoa học và quản lý trong nghiên cứu lãnh vực phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai và đào tạo cán bộ khoa học.
+ Đối với các cơ quan ứng dụng được dự án cung cấp những cơ sở khoa học cập nhật mới nhất để tham khảo sử dụng trong việc đề xuất các giải pháp giảm thiểu suy thoái tài nguyên

Những đóng góp mới:  Các kết quả nghiên cứu của dự án góp phần tổng hợp đầy đủ điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên vùng Thanh – Nghệ - Tĩnh. Góp phần phát triển hệ phương pháp luận: tiếp cận đa ngành, tiếp cận kinh tế - sinh thái - môi trường trong quản lý  sử dụng hợp lý tài nguyên đất - nước trên quan điểm phát triển bền vững

Sản phẩm:

Các bài báo đã công bố (liệt kê): 6 bài báo

1.    Nguyễn Đình Kỳ, Nguyễn Mạnh Hà (2009). Thực trạng thoái hoá đất và khả năng xuất hiện hoang mạc hoá miền Trung Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Công nghệ, môi trường và phát triển bền vững ở Duyên hải Miền Trung. Thành phố Huế. tr 50-59
2.    Nguyễn Đình Kỳ, Nguyễn Mạnh Hà (2009), Comprehensive sudy of soil degradation and potential desertification in the north of central part of Vietnam. Anvances in Natural Sciences. Vol.10 No. 4, tr 491-499
3.    Nguyễn Mạnh Hà (2010), Quản lý đất theo lưu vực sông nhằm ngăn ngừa thoái hoá đất và hoang mạc hoá miền Trung. Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ V. Tuyển tập các công trình nghiên cứu địa lý. NXB KHKT
4.    Nguyễn Văn Dũng (2010), Nghiên cứu địa lý phát sinh và thoái hoá đất tỉnh Hà Tĩnh phục vụ sử dụng tài nguyên đất bền vững. Tuyển tập các công trình Khoa học. Hội nghị Khoa học Địa lý – Địa chính. Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. 69-77
5.    Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Đình Kỳ (2012), Đánh giá định lượng xói mòn đất đồi núi vùng Thanh - Nghệ - Tĩnh bằng phương pháp mất đất phổ dụng và hệ thống thông tin địa lý. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, số 1 (T.34), ISSN 0886-7187, Tr 31-37. Xưởng II, nhà in KH và CN, Hà Nội.
6.    Nguyễn Đình Kỳ, Nguyễn Mạnh Hà và nnk (2012), Đánh giá điều kiện hình thành đất và thoái hóa đất Thanh Hoá- Nghệ An - Hà Tĩnh. Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VI. Tuyển tập các công trình nghiên cứu địa lý, tr 235-245. NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Các sản phẩm khác (nếu có):  Đào tạo 01 Thạc sĩ Địa lý với đề tài: “Nghiên cứu, đánh giá tổng hợp xói mòn đất vùng đồi núi Thanh - Nghệ - Tĩnh phục vụ sử dụng tài nguyên đất bền vững”
 

Địa chỉ ứng dụng: Kết quả nghiên cứu của dự án sẽ được chuyển giao cho Viện Hàn lâm KHCNVN, Bộ Khoa học và Công nghệ và Sở KHCN 3 tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh

Đề tài khác
Liên kết website khác